Счетоводство за напреднали

Програмата по счетоводство за напреднали, включва всички важни аспекти при воденето на ФИРМЕНО счетоводство. Курсът е практически насочен.

Запознайте се с промените в ЗКПО и закона за счетоводството през 2021 г.

Обучението се провежда Онлайн с ЖИВА ВРЪЗКА С ЛЕКТОР от 19:00 до 21:15 часа.

За повече информация относно записване, плащане и график можете да се свържете с нас на тел.:

0895 614 150 - Р. Борисова

Продължителност - 50 учебни часа, от които 20 уч.ч. присъствени в залата на ТреинСофт или в уебинар с лектор и 30 уч. ч. за самоподготовка с актуални теоритични материали онлайн. Предоставяме Ви 3-месечен достъп в удобно за Вас време до учебните материали на https://e-znanie.trainsoft.info/

СЕГА + 2 месец бонус онлайн достъп

Лекторът е с опит като консултант по ЗДДФЛ, КСО и КТ.

Цена: 590 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.


ПОЛЗИ ОТ КУРСА ПО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)

Практически насочено обучение за напреднали. Включва новите изисквания и промени в законодателството.

Темите в курса са подбрани и насочени за усъвършенстване на личните умения във воденето на счетоводствоприключването на финансовата годинаотчитането на собствения и привлечения капитал и заемните отношения, амортизационна политика и др. След всяка преподадена тема се разглежда самостоятелна задача по казус за упражнение, която се коментира на следващото занятие.

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА ПО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)

 • Отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал.
 • Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи.
 • Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията.
 • Краткотрайни материални активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи.
 • Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци.
 • Разчети на предприятието – същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала.Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС.
 • Разчети с осигурители – НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна ведомост.
 • Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута.
 • Отчитане на краткосрочните финансови активи – инвестиции – същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане.
 • Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков веримент. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията.
 • Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане.
 • Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите.
 • Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди.
 • Годишен финансов отчет.

Програмата се допълва с теми и работни казуси поставени от участващите в обучението.

Къде Вие срещате трудности?

Задайте своите своите въпроси към лектора, за да получите експертен отговор!

50 учебни часа = 20 учебни часа присъствени в зала "ТреинСофт" или в уебинар с лектор + 30 учебни часа дистанционно за самостоятелна подготовка.

Достъп до теория в онлайн платформа www.e-znanie.trainsoft.info за самоподготовка и решаване на казуси за срок от 3 месеца.

Групата стартира при минимум 5 участника записани за присъствено обучение.

За да запазите Вашето място в даден курс е необходимо да заплатите капаро в размер на 100,00 лв. (без ДДС, частните лица са освободени от него). Сумата от заплатено капаро се възтановява само при отказ от обучение не по-късно от 10 работни дни преди старта на курса!

Ако предпочитате друг график по-удобен за Вас, то заявете индивидуално дистанционно обучение. Обучението е с включени упражнения, теоритични материали и др. в платформа за онлайн обучение http://e-znanie.trainsoft.info/ с включени 10 уч.ч. персонални консултация с лектор чрез уенинари. Цена: 690 лв. без ДДС

За издаване на удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС, са необходими:

1. Протокол от успешно положен изпит

2. Заявление

3. Декларация

4. Форма за съгласие за обработване на лични данни

5. Копие от диплома за завършено образование

6. Платена такса – 60.00 лв.

За изготвяне на Europass приложение на английски към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лв. за брой.

 

Сходни курсове:  Счетоводство за начинаещиТРЗ за начинаещиТРЗ за напредналиКомпютърно счетоводство и ТРЗ обучение

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)