Фирмено счетоводство за напреднали

Курсът е с изцяло практически насочена. Програмата е по счетоводство за напреднали, включваща всички важни аспекти при воденето на ФИРМЕНО счетоводството.

Обучението се провежда вечер от 18:00 до 21:15 часа, за повече информация относно графика можете да се свържете с нас на тел.: 089 3504 003

50 учебни часа, от които 20 уч.часа присъствени в залата на ТреинСофт и 30 учебни часа самоподготовка в удобно за вас време с достъп до актуални учебни материали в платформа за дистанционно обучение.

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 320 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.


ПОЛЗИ ОТ КУРСА ПО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)

Практически насочено обучение за напреднали. Нови изисквания и промени в законодателството.Темите в курса са подбрани и насочени за усъвършенстване на личните умения във воденето на счетоводствоприключването на финансовата годинаотчитането на собствения и привлечения капитал и заемните отношения, амортизационна политика и др. След всяка преподадена тема се разглежда самостоятелна задача по казус за упражнение, която се коментира на следващото занятие.

ЗА ЛЕКТОРА

Валентина Георгиева е с дългогодишен опит като консултант по ЗДДФЛ, КСО и КТ.

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА ПО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО (ЗА НАПРЕДНАЛИ)

 • Отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал.
 • Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи.
 • Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията.
 • Краткотрайни материални активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи.
 • Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци.
 • Разчети на предприятието – същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала.Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС.
 • Разчети с осигурители – НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна ведомост.
 • Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута.
 • Отчитане на краткосрочните финансови активи – инвестиции – същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане.
 • Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков веримент. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията.
 • Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане.
 • Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите.
 • Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди.
 • Годишен финансов отчет.
 • ТРЗ и социално осигуряване – решаване на практически каузи в областта на регистрацията на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; обработка и подаване на болнични в НОИ; прилагане на приложиво законодателство за командироване на лица в държави членки на ЕС и ЕИО, както и по международни договори, чиято страна е Република България; подаване на декларация 1 и 6 в НАП; попълване на УП 1, УП 2 и УП 3; други актуални проблеми в областта на социалното осигуряване.

Теория в онлайн платформа www.e-znanie.trainsoft.info 30 учебни часа за самостоятелна подготовка и решаване на казуси

50 учебни часа = 20 учебни часа присъствени в зала "ТреинСофт" + 30 учебни часа дистанционно за самостоятелна подготовка.

Заявете дистанционно обучение с учебни материали от платформа за обучение http://e-znanie.trainsoft.info/ с вклчени 4 учебни часа персонални консултация с лектор. Цена 470 лв. *

Ако предложеният график не е удобен за Вас, то заявете индивидуално дистанционно обучение. Обучението включени упражнения, учебни материали и др. от платформа за дистанционно обучение, както и 4 учебни часа персонални онлайн консултации с лектор. Цена 470 лв.

С подаване на молба, предоставяне на копие от завършено образование, след успешно полагане на изпит с допълнително заплащане от 60 лв., получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на английски към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лева за брой.

Сходни курсове:  Счетоводство за начинаещиТРЗ за начинаещиТРЗ за напредналиКомпютърно счетоводство и ТРЗ обучение

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.

Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ