Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

В процеса на обучение ще придобиете знания и умения за основните елементи, структурата, административната уредба, методите и средствата на счетоводната дейност, както и как да водите текущото счетоводство.

Курсът се провежда вечер от 18:00 до 21:15 часа, за повече информация относно графика можете да се свържете с нас на тел.: 089 3504 003

60 учебни часа = 30 учебни часа в зала "ТрейнСофт" + 30 учебни часа дистанционно за самостоятелна подготовка и онлайн срещи с лектор.

Лектор:  Валентина Георгиева

Цена:  390 лв. *

* Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

ПОЛЗИ от курсова счетоводство за начинаещи

Счетоводство за всички! Курсът е предназначен за хора без опит, но с желание да се научат да водят счетоводство на предприятия и фирми, както и да придобият необходимата квалификация и да удостоверяват своите знания.

ЗА ЛЕКТОРА

Валентина Георгиева има дългогодишен опит като консултант по ЗДДФЛ, КСО и КТ.

УЧЕБНА ПРОГРАМА на КУРСА СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ

 • Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни особености на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и съдържание.
 • Нормативна уредба по счетоводство. Актуален закон за счетоводство, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс - балансови квалификации на активите и пасивите.
 • Същност и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс - същност и структура. Стойностни корекции в баланса.
 • Стопански операции и тяхното отражение върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.
 • Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване на счетоводни сметки.
 • Инвентарицазия на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от процеса на инвентаризация.
 • Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.
 • Работа със счетоводен софтуер Мicroinvest
 • Отчитане на собствената и привлекателната капитал и на заемите отношения. Отчет на собствения капитал.
 • Дълготрайни активи - същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи.
 • Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията.
 • Краткотрайни материални активи - същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи.
 • Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Публикуване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци.
 • Разчети на предприятието - същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала.Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС.
 • Разчети с осигурители - НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна счетоводство.
 • Финансови средства на предприятието - класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута.
 • Отчитане на краткосрочните финансови активи - инвестиции - същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане.
 • Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков верига. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията.
 • Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане.
 • Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите.
 • Счетоводно отчитане на финансовите и извънредните разходи. Разходи за бъдещи периоди.
 • Годишен финансов отчет.
 • ТРЗ и социално осигуряване - решаване на практически каузи в областта на регистрацията на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекс на труда; обработка и подаване на болнични в НОИ; прилагането на приложимото законодателство за командироване на лица в държави-членки на ЕС и ЕИО, както и по международни договори, чиято страна е Република България; подаване на декларация 1 и 6 в НАП; попълване на УП 1, УП 2 и УП 3; други актуални проблеми в областта на социалното осигуряване.

График

Нови групи от ноември и декември 2018г., в седем вечери от 18:00 до 21:10 часа - 30 учебни часа

Теория в онлайн платформата  http://e-znanie.trainsoft.info/ 30 учебни часа за самостоятелна подготовка и решаване на казуси

За студенти, младежи и преподаватели, притежаващи международни ISIC, EYC и ITIC карти 15% отстъпка от редовната цена

Възможност за разсрочено плащане.

С подаване на молба, предоставяща копие от завършено образование след успешно полагане на изпит с допълнително заплащане от 60 лв., Получавате удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на английски език към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лева на брой.

Заявете дистанционно обучение с  учебни материали от платформа за обучение  http://e-znanie.trainsoft.info/  с включени  8 учебни часа  персонални консултации с лектор. Цена 490 лв. *

Сходни курсове: Счетоводство за напредналиТРЗ за начинаещиТРЗ за напредналиКомпютърно счетоводство и ТРЗ обучениеГодишно счетоводно приключване

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Можете да платите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТрейнСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

{endposition на статията за товаренето)

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ