Курс компютърно счетоводство и ТРЗ

Курс, който ще ви въведе в новите технологии, използвани в счетовоството. Компютърно обучение по модула "DELTA" /модул за двустранно счетоводство/ на Microinvest.

Начало: по заявка

12 учебни часа

Лектор: Валентина Георгиева

Цена: 290 лв.

 *Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Ползи

Влезте в света на компютърното счетоводство! Научете как да използвате съвременните софтуери при осчетоводяване на информацията. 

Учебна програма

Част I. Oснови на организацията на счетоводството.

 • Общи изисквания.
 • Основни елементи на организацията на счетоводството:

- Счетоводни сметки и прилагането им.
- Счетоводни документи и документооборот.
- Инвентаризация.
- Методи на амортизции и оценка на стоково-материалните запаси.
- Организация на финансово-счетоводната дейност.
- Обща организация на счетоводството.

 • Счетоводна политика.

Част II. Отчитане на ДМА.

 • Характеристика на ДМА.
 • Оценка на ДМА.
 • Организация на отчитането на ДМА.
 • Отчитане на придобиването на ДМА.
 • Отчитане на амортизацията на ДМА.
 • Отчитане на ремонтите,обезценка и преоценка на ДМА.
 • Стопански операции и счетоводни статии за отчитане на ДМА.

Част III. Отчитане на ДНМА.

 • Характеристика на ДНМА.
 • Оценка на ДНМА.
 • Организация на отчитането на ДНМА.
 • Отчитане на придобиването на ДНМА.
 • Отчитане на амортизацията на ДНМА.
 • Отчитане на обезценката и преоценката на ДНМА.
 • Отчитане намалението на ДНМА.

Част IV. Отчитане на паричните средства.

 • Стопански операции и счетоводни статии за отчитане на паричните средства в касата.
 • Стопански операции и счетоводни статии за отчитане на паричните средства по разплащателната сметка.
 • Част V. Отчитане на стоково-материалните запаси.
 • Характеристика на стоково-материалните запаси.
 • Оценка на стоково-материалните запаси.
 • Отчитане на материалите.
 • Отчитане на стоките.
 • Отчитане на продукцията.

Част VI. Отчитане на разходите за дейността.

 • Същност и видове разходи.
 • Организация на отчитането на разходите за дейността.
 • Отчитането на разходите по икономически елементи.
 • Отчитането на разходите за основна дейност.
 • Отчитането на разходите за спомагателна дейност.
 • Отчитането на разходите за продажба на продукция.
 • Отчитането на разходите за придобиване на ДМА.
 • Отчитането на административните разходи.

Част VII. Отчитане на приходите от продажби.

 • Отчитане на приходите от продажби на продукция.
 • Отчитане на приходите от продажби на стоки.
 • Отчитане на приходите от продажби на услуги.
 • Отчитане на приходите от продажби на ДМА и ДНМА.
 • Отчитане на приходите от продажби на материали.
 • Отчитане на други приходи от дейността.

Част VIII. Отчитане на разчетите.

 • Характеристика на разчетите.
 • Отчитане на разчетите с доставчиците.
 • Отчитане на разчетите с клиентите.
 • Отчитане на разчетите с персонала и съдружниците.
 • Отчитане на вътрешните разчети.
 • Отчитане на разчетите с бюджета и ведомствата.
 • Отчитане на разчетите с осигурители.
 • Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори.

Част IX. Отчитане на данъците.

 • Характеристика на данъците.
 • Отчитане на акцизите.
 • Отчитане на ДДС.
 • Отчитане на данъците по ЗКПО.
 • Отчитане на данъка за хазартните игри.
 • Отчитане на данъка върху доходите на физическите лица.
 • Отчитане на местните данъци и такси.

Част X. Отчитане на собствения капитал.

Част XI. Финансови отчети.

 • Същност на финансовите отчети.
 • Съдържание на ГФО.
 • Съдържание на счетоводния баланс.
 • Съдържание на ОПР.
 • Съдържание на отчета за паричния поток.
 • Съдържание на отчета за собствения капитал.

Част XI. Водене едностранно счетоводство на фирми.

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой.

Сходни курсове:Счетоводство за начинаещиСчетоводство за напредналиТРЗ за начинаещиТРЗ за напреднали, Годишно счетоводно приключване

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ