Маркетинг курс

Запознаване с теоретични постановки, а също така и с инструментариума за планиране, подготовка и реализация на маркетинговите решения. Или как да сме успешни в маркетинга и PR дейностите.

Начало: по заявка

16 учебни часа

Лектор: екип

Ползи от курса по маркетинг

В този курс ще се запознаете с:

 • ориентиране към клиентите - подходи при управление на организацията;
 • характеристики на пазара от маркетингова гледна точка;
 • процеса на разработване на пазара;
 • инструментите за маркетингово въздействие.

Ще получите знания за цялостния цикъл на подготовка и реализация на маркетинговите програми - набиране и оценка на информация за пазара и потребителите, разработване на маркетингови стратегии и планове и тяхната реализация чрез използване на маркетинговите инструменти - продукт, цена, комуникация и дистрибуция. 

УЧЕБНА ПРОГРАМА на КУРСА ПО МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг. Съвременни дефиниции за маркетинг. Роля на маркетинга в управлението на фирмата: ключови понятия в маркетинга: пазар (пазар на продавача и пазар на купувача); нужда, потребност, желание; търсене;. потребителна и разменна стойност; стоки, услуги, идеи, размяна, маркетинг микс. Маркетинг микс - елементи. и връзката между тях. Маркетингови концепции - същност и условия за приложение. Маркетингови функции - същност и връзка между функциите. Маркетингови изпълнители.
 • Маркетингова обкръжаваща среда: маркетингова обкръжаваща среда (МОС) - дефиниция и елементи на средата. Анализ на макро- и микро маркетингова среда - начини за влияние върху маркетинговите решения на фирмата. МОС - фактори, неподдаващи се на контрол. МОС - фактори, поддаващи се на контрол. Анализ на маркетинговата среда - подходи. Определяне на възможностите, заплахите и стратегическата неопределеност на средата.
 • Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система: маркетингова информационна система (МИС) - характеристика и компоненти. Система за вътрешна отчетност и  за маркетингово разузнаване. Система за маркетингови изследвания - видове. Система за поддържане на маркетинговите решения. Изследователски процес и основни етапи на маркетинговото изследване.
 • Потребителско поведение: пазари на крайните потребители (потребителски пазари) - дефиниция и особености. Природа и специфика на поведението на крайните потребители. Модел на поведение. Фактори, влияещи върху потребителското поведение: културни фактори (културни ценности, норми и различия; субкултура; социални класи; социален статус); социални фактори (референтни групи; роли и статус; лидерство в мнението; семейство; ситуационни влияния); психологически фактори (мотиви и мотивация, възприемане, знание, отношение и убеждение); личностни фактори (възраст, етап от жизнения цикъл, професия и икономически условия, стил на живот, личност и самовъзприемане). Процес на вземане на решение за покупка. 
 • Целеви маркетинг: целеви маркетинг. Модела: „сегментиране - избор на целеви пазар - позициониране”. Сегментиране на пазара. Критерии за сегментиране. Пазарен сегмент. Избор на целеви пазар. Оценка на пазарните сегменти. Маркетингови стратегии за обхващане на. пазара - масов (недиференциран маркетинг), диференциран маркетинг, концентриран маркетинг. Позициониране на продукта на пазара. Стратегии за позициониране. Подходи за позициониране.
 • Продуктова политика: продуктът като елемент на маркетинг микса. Равнища на продукта. Класификация на продуктите. Продуктов микс и продуктова линия. Характеристики на продуктовия микс. Управление на продуктовия микс. Търговска марка - същност, функции, изисквания. Видове търговски марки и критерии за избор. Разработване на нови продукти. Видове нови продукти. Управление на процеса на разработване на нови продукти: акумулиране на идеи и оценка на идеите; анализ и селекция на идеите; бизнес анализ; същинско разработване на новия продукт; пробен маркетинг; комерсиализация на новия продукт. Концепция за жизнения цикъл на продуктите. Маркетингови стратегии на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите.
 • Ценова политика: цената като елемент на маркетинг микса. Процес на определяне на цената. Ценови цели. Ценообразуващи фактори: външни /извън контрола на фирмата/ - икономическа конюнктура, търсене на пазара, политически фактор и нормативна уредба, конкуренция и характер на предлагането; вътрешни /под контрол на фирмата/ - себестойност, продукт, маркетингови разходи, дължина и характеристика на канала, търговски ,отстъпки фирмени и маркетингови цели. Основни методи за формиране на цената: разходни методи на ценообразуване; Пазарни методи, отчитащи условията на търсенето и предлагането; пазарни методи, съобразени с конкуренцията. Ценови стратегии: при въвеждане на нови продукти и при утвърдени продукти. Адаптиране на цената към пазарните реалности.
 • Дистрибуционна политика: дистрибуцията като елемент на маркетинг микса. Целесъобразност на директни и индиректни връзки. Видове маркетингови канали. Характеристики на маркетинговите канали. Функции и роля на посредниците. Решения за избор на маркетингови канали. Интеграция в маркетинговите канали - вертикални маркетингови системи, хоризонтални маркетингови системи, многоканални маркетингови системи. Основни показатели за анализ и оценка на каналите за реализация. Сътрудничество, конфликти и конкуренция в каналите. Лидерство.
 • Комуникационна политика. Средства за стимулиране на продажбите: комуникационни цели. Комуникационни канали. Комуникационен микс - характеристика на основните. елементи. Реклама - дефиниции, връзки с другите елементи на комуникационния микс. Разработване и управление на рекламна кампания. Връзки с обществеността /PR/. Видове, методи и средства на връзките с обществеността. Насърчаване на продажбите - същност, значение, стратегии. Видове насърчаване на продажбите/покупките. Основни техники за насърчаване на продажбите. Лични продажби - същност, значение, стратегии. Управление на личните продажби.
 • Разработване на маркетингова стратегия: същност и значение на стратегическото маркетингово планиране. Обща характеристика на процеса на стратегическо маркетингово планиране. Маркетингови цели. Маркетингова стратегия. Видове маркетингови стратегии. Маркетингов контрол. SWOT анализ. Матрицата на Бостънската консултантска група. Матрицата на Ансофф.
 • Маркетингово планиране: маркетинговият план като елемент на бизнес плана. План по продажбите. Пазари. Маркетингов бюджет. Видове разходи. Паричен бюджет.
 • Практически маркетинг: Идеите и уроците на предприемачите. Предприемачески истории.

График

С подаване на молба, предоставяне на копие от завършено образование, след успешно полагане на изпит с допълнително заплащане от 60 лв., получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на английски към Удостоверението се заплаща сумата от 20 лева за брой.

Заявете предпочитаното обучение за заети, работещи хора с включени персонални консултация с лектор и учебни материали от платформа за обучение. 

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ