Курс финансово моделиране с Microsoft Excel

Курсът има за цел да запознае курсистите с най-ефективните начини за използване на MS Excel за анализиране и обработване на бази от данни и с прилагането на финансовите модели на практика.

Начало: 14 юли 2017 г.

32 учебни часа

Лектор: Ралица Ангелова

Цена: 390 лв.

АНОТАЦИЯ

Програмата на курса е насочена към запознаване с основните и спомагателните финансови функции за решаване на комплексни задачи в областта на инвестициите, финансовият анализ и управлението на богатството на фирмата. Курсът е предназначен за финансови анализатори, финансови експерти, счетоводители, риск-мениджъри и всички служители, които се занимават с обработката, анализът и прогнозирането на бази от данни. Участие могат да вземат и всякакви финансови и нефинансови институции, банки и фирми.

Целта на обучението е придобиването на теоретични и практически знания и умения при използването на функциите за анализиране и обработване на бази данни, решаването на конкретни проблеми и вземането на рационални решения по най-оптимални начини. Обучаващите се ще могат да изчисляват доходност и риск на инвестиционни проекти с MS Excel и да правят подробни анализи и прогнози.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

  • Текстови функции (Text Functions) – Left, Right, Mid, Trim, Len, Find, Search, Concatenate and & Functions, Replace and Value Functions. Използване на командата Text to Columns за извличане на данни. Функции за изчисления с дати (Date Functions) – Datevalue, Today, Workday, Networkdays, Day, Month, Weekday, Year и Date.
  • Създаване, променяне и изтриване на имена на клетки и набор от клетки (Range Names). Използване на създадените имена на клетки при изчисляване на формули (Natural Language Range names). Функции за търсене – Lookup, Index, Match Functions).
  • Генериране на различни графики и изготвяне на таблици със съответни данни.
  • Използване на специализирани функции за лични финансови решения – сегашна стойност (PV), бъдеща стойност (FV), анюитетна вноска по кредит (PMT, PPMT и IPMT). Функции за сумиране, осредняване, медиана, мода, стандартно отклонение и дисперсия – Sum, Sumif, Average, Median, Mode, Stdev, Var. Решение на проблема Circular Reference. Логически функции и функции за броене. Извличане на данни чрез командите IF, AND, OR и комбинация от тях. Използване на функциите Count, CountIf, CountA, CountBlank за броене. Използване на командата Paste Special за копиране и поставяне на данни само като стойности, само като формати, транспонирано и др. Използване на приложението Formula Auditing Toolbar за намиране на клетки, които участват при изчисление на дадена формула.
  • Логически функции и функции за броене. Извличане на данни чрез командите IF, AND, OR и комбинация от тях. Използване на функциите Count, CountIf, CountA, CountBlank за броене. Използване на командата Paste Special за копиране и поставяне на данни само като стойности, само като формати, транспонирано и др. Използване на приложението Formula Auditing Toolbar за намиране на клетки, които участват при изчисление на дадена формула.
  • Използване на приложението Solver за оптимизации – за определяне на оптимален продуктов микс, за разрешаване на дистрибуционни проблеми, оптимизиране на работната сила във фирмата. Използване на Solver за решения в областта на капиталовото бюджетиране и за финансово планиране.
  • Техники в Excel за анализ и оптимизиране на дейността. Анализ на чувствителността – Sensitivity analysis, използване на спинъри (Spinners) за анализ на чувствителността. Командата Goal Seek. Създаване на варианти и избор на оптимално решение – използване на Scenario Manager и What-If анализ.
  • Обобщение на данни със хистограми. Обобщение на данни с описателни характеристики (Descriptive Statistics). Използване на Pivot Tables за представяне на данни.
  • Условно форматиране на данни – Conditional Formatting. Импортиране на данни в Excel от други програми на MS Office и от Internet. Сумиране по определени показатели (Subtotals). Филтриране на данни по определени критерии (Filtering Data and Advanced Filter). Консолидиране на данни от различни таблици (Data Consolidate). Проверка за валидност при въвеждане на данни (Data Validation).
  • Моделиране на експоненциален растеж. Корелационен анализ за описавне на данни. Регресионен анализ – единичен и множествен. Регресионен анализ със качествени фактори (Dummy Variables). Анализ на вариация (ANOVA). Използване на подвижни средни за прогнозиране (MA). Монте карло симулация с Excel.

График: 14, 17, 19, 21, 26, 28, 31 юли, 2, 4 август 2017 от 18:00 до 21:00 часа /вторник и четвъртък/

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ

Заявете своя курс сега!

Свържете се с нас

Ако имате нужда от повече информация, попълнете формата за контакт. Ще ви върнем отговор възможно най-бързо.
Моля, попълнете всички полета.
С изпращането на тази форма, вие декларирате, че сте съгласни с нашите условия за ползване