Сертификации

ТреинСофт е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензия № 200412211 на Център за професионално обучение за 10 професии. Завършилите курсовете получават удостоверение за обучение (за професионална квалификация). Професиите включват: 

 1. Компютърен график - 213060
  • специалност "Компютърна графика" - 2130601
 2. Финансист - 343010
  • специалност "Банково дело" - 3430101
  • специалност "Застрахователно и осигурително дело" - 3430102
 3. Оперативен счетоводител - 344030
  • специалност "Оперативно счетоводство" - 3440301
 4. Икономист - 345120
  • специалност "Икономика и мениджмънт" - 3451204
 5. Сътрудник в малък и среден бизнес - 345050
  • специалност "Малък и среден бизнес" - 3450501
 6. Офис-мениджър - 346010
  • специалност "Бизнес администрация" - 3460101
 7. Техник на компютърни системи - 523050
  • специалност "Компютърна техника и технологии" - 5230501
  • специалност "Компютърни мрежи" - 5230502
 8. Строител - 582030
  • специалност "Зидария" - 5820304
  • специалност "Мазилки и шпакловки" - 5820305
  • специалност "Вътрешни облицовки и настилки" - 5820306
  • специалност "Външни облицовки и настилки" - 5820307
  • специалност "Бояджийски работи" - 5820309
  • специалност "Строително дърводелство" - 5820310
 9. Хотелиер - 811010
  • специалност "Организация на хотелиерството" - 8110101
 10. Охранител - 861010
  • специалност "Банкова охрана и инкасова дейност" - 8610101
  • специалност "Лична охрана" - 8610102
  • специалност "Физическа охрана на обекти" - 8610103

cert bg ukas cert nat lic  xpert prof skills

Допълнителна информация:

 • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професия и специалност.
 • Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията.
 • Държавните изпити по тория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
 • След завършено професионално обучение се придобива степен на професионална квалификация.
 • При успешно издържани изпити и учебна програма от минимум 960 часа се издава свидетелство за професионална квалификация съгласно изискванията на МОН.
 • При успешно издържани изпити и учебна програма от минимум 12 часа се издава удостоверение за професионална квалификация за част от професия съгласно изискванията на МОН.

ТреинСофт е лицензиран обучаващ и изпитен център за Xpert Personal Business Skills, за придобиване и сертифициране на социални и бизнес компетенции.